Wetenschap in de opleiding

Binnen de opleiding tot klinisch geriater dient een aios te voldoen aan EPA’s (entrustable professional activities) zoals geformuleerd in het opleidingsplan 'EIK', waarin niet-patiënt gebonden taken meer nadrukkelijk aan de orde komen. De participatie in ontwikkeling van richtlijnen kan plaatsvinden op twee manieren; voldoen aan competentie wetenschap en/of competentie management, organisatie en leiderschap. Eén van deze niet-patiënt gebonden EPA’s is de EPA Onderwijs en Wetenschap waarin het opstellen van een wetenschapsproduct een verplicht onderdeel is. 

De aios bespreekt met de opleider de wens om deel te nemen aan richtlijnen waarbij ook gekeken wordt of dit in opzet kan meetellen als wetenschappelijk product en kan gelden voor andere EPA’s. Wanneer er vanuit de landelijke richtlijnen database een richtlijn dient te worden geüpdate en hiervoor een cluster werkgroep wordt gevormd, kan in overleg met de commissie richtlijnen van de NVKG direct een aios meegenomen worden bij het vormen van dit cluster en kan deze aios gemandateerd worden voor +/- 3 jaar met het doel om de competentie management, leiderschap en organisatie te behalen. De voorwaarde voor EPA wetenschap is dat een of meerdere uitgangsvragen door de aios uitgewerkt worden. Uiteindelijk zal de aios in samenspraak met de begeleidend geriater en methodoloog een aanbeveling formuleren. 

Als een aios betrokken is bij een cluster voor een bepaalde periode met als doel de competentie management, leiderschap en organisatie te behalen, is er ook de mogelijkheid om mee te werken aan het uitwerken van een onderzoeksvraag middels een zelf opgestelde PICO. De inhoud en grootte van de vraag bepaalt of meerdere vragen uitgewerkt moeten worden voor het behalen van de EPA wetenschap of niet. Dit moet in overeenstemming gedaan worden met de opleider van de aios. Dit geldt ook andersom; als een aios binnen een cluster in een werkgroep terecht komt om bepaalde onderzoeksvragen uit te werken in het kader van EPA wetenschap en er tevens interesse is voor mandatering in de clusterstuurgroep zelf, is daar mogelijkheid voor. Mits er geen andere aios is gemandateerd in dezelfde clusterstuurgroep.

Klik hier voor meer informatie over het participeren in een richtlijn door aios. 
Aanvullende informatie over het proces vind je hier: Implementatieplan participatie AIOS aan NVKG-richtlijnen

Bij vragen over een wetenschapsproduct (of onderzoek doen in het algemeen), neem dan contact op met de NVKG via info@nvkg.nl of overleg met je opleider.