Geschiedenis

 

Belangrijke gebeurtenissen

1948

Eerste naslagwerk Geriatrie: "De Ouderdom van geneeskundig standpunt beschouwd" prof. dr. J.G. Sleeswijk e.a.

1953

Eerste afdeling voor geriatrische patiënten in Nederland, Zonnestraal in Hilversum onder leiding van E.R.R. Rinkes.

1961

Start afdeling Geriatrie in Arnhem, aanvankelijk als de herstelafdeling van het Gemeente Ziekenhuis, op voorstel van dr. L. Schalm.

1961

Oprichting Nederlandse Vereniging voor Geriaters, door dr. J.Th.R. Schreuder en W.H. van Haaften. Vanaf 1975 voortgezet als Nederlandse Vereniging voor Geriatrie (NVG), de voorloper van de NVKG.

1961

De Nederlandse Vereniging voor Geriaters dient verzoek in bij hoofdbestuur KNMG voor erkenning van het specialisme geriatrie.

1970

Start Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie, vanaf 1983 voortgezet als Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

1975

Start afdeling Geriatrie in het Slotervaart ziekenhuis met 100 bedden voor klinische geriatrie. Hoofd van de afdeling was dr. J. Schouten.

1975

Eerste afdeling Geriatrie in het psychiatrisch ziekenhuis  (GaPZ) in ‘Bloemendaal’ (voorloper van Parnassia, Den Haag) met als pionier C. van Dijk.

1979

Eindrapport van de Werkgroep Geriatrie met positief advies over erkenning van specialisme geriatrie.

1983

Erkenning van de Klinische Geriatrie als zelfstandig medisch specialisme.

1983

De eerste geriatrische activiteit in een academisch ziekenhuis:  De opening van de Polikliniek Geriatrie, Academisch Ziekenhuis Leiden door dr. G.J. Ligthart.

1986

Start geheugenpoliklinieken in Tilburg [J.G. Eerenberg] en in Maastricht [dr. F.R.J. Verhey[.

1986

Oprichting Vereniging voor Arts-assistenten Klinische Geriatrie (VAKG) door P.A.F. Jansen en F.M.E. van Schendel.

1987

"Leerboek Geriatrie", J. Schouten, C. Leering & J. Bender, eds. Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht.

1988

Opening eerste afdeling Geriatrie in het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen.[prof dr W.H.L. Hoefnagels]

1992

Opening afdeling geriatrie in Academisch Ziekenhuis te Utrecht.[prof.dr. S.A. Duursma]

1993

Eerste gediplomeerde verpleegkundige uit de opleiding Geriatrisch Verpleegkundigen.

1995

Eerste Geriatriedagen.

1999

Oprichting Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, eerste voorzitter P.J.E. Klijnsma.

2002

Opening eerste Valpolikliniek (Den Bosch) [Dr. P.L J. Dautzenberg]

2003

Toekomstscenario’s klinische geriatrie [R. Huisman]. Besturen NVKG en NIV starten besprekingen over een eventuele fusie tussen beide verenigingen.

2003

Start aandachtsgebied ouderengeneeskunde NIV.

2004

Richtlijn ‘Valincidenten bij ouderen’, de eerste richtlijn die door de NVKG werd geïnitieerd. Voorzitter was dr. H.J.J Verhaar, internist-klinisch geriater UMC Utrecht.

2005

Hoofdlijnen akkoord waarin de uitgangspunten betreffende een eventuele fusie tussen NVKG en NIV worden geformuleerd.

2006

De ALV van de NVKG neemt het besluit dat de NVKG verder gaat als zelfstandige vereniging. Er komt geen fusie met de NIV.

2006

Mevr. M. Toubi-van Burken start als beleidsmedewerker.

2007

Beleidsnota “De pioniersjaren voorbij” namens het bestuur geschreven door J.H. Schaaf. Beschrijving van het geriatrisch model.

2008

Nationaal programma Ouderenzorg.

2010

KNMG rapport Toekomst Medische Ouderenzorg.

2010

VAKG (voorzitter D.J. Koenjer-OudeLansink) wordt onderdeel van de NVKG en verandert de naam in jNVKG.

2010

Ontwikkeling Integraal Kwaliteitsbeleid  met o.a. de richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment  [voorzitter G.A.M. Golüke-Willemse], ontwikkeling Indicatorenset NVKG [voorzitter C.A. van Rijn] en ontwikkeling van de kwaliteitsvisitaties nieuwe stijl [voorzitter M. Hartgerink].

2013

Oprichting Ins&Ouds door dr. P.A.F. Jansen.

2013

Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis, ingesteld door de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. In de klankbordgroep J.A.M. Wilmer en P. Jue.

2014

Het 10e EUGMS wordt georganiseerd in Rotterdam door de NVKG,  de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Geriatrie en Gerontologie.  Voorzitter van de congrescommissie was dr. J.W.M. Krulder.

2015

A.J. Arends wordt benoemd als kwaliteitsgeriater.

2017 Nieuw onderwijsprogramma EIK geaccordeerd

Tekstboek geschiedenis van de Klinische Geriatrie

 “Klinische geriatrie geschiedenis van een specialisme”

Bijlage tekstboek

 

Oud voorzit(s)ters

1999 Petra Klijnsma 

 

 

 

P.J.E. Klijnsma (Utrecht, 1958) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1976-1984. Zij werd opgeleid tot klinisch geriater in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam en het Bleulandziekenhuis te Gouda. Sinds 1991 werkt zij als klinisch geriater in VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg in Venlo. Zij was voorzitter van de Sectie Klinische Geriatrie van de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie en in die hoedanigheid betrokken bij de oprichting van de NVKG in 1999. Na de oprichting van de NVKG droeg zij het voorzitterschap over aan Gerard Ligthart en bleef tot 2001 als secretaris lid van het bestuur. Het was indertijd een grote uitdaging om als kleine vereniging de belangen van de klinische geriatrie goed over het voetlicht te krijgen. Sinds 2014 is zij opnieuw secretaris in het bestuur van de NVKG.

1999 Gerard Ligthart

Prof dr G.J. Ligthart  (Amsterdam, 1950) bracht zijn schooljaren door in Addis Ababa [Ethiopië] en Genève.  In 1982 werd hij internist. Zijn opleiding deed hij deels in het Ziekenhuis St Johannes de Deo te Haarlem, waar J.A. de Fockert al een aantal jaren werkte als geriater avant la lettre. De rest van de opleiding interne geneeskunde volgde hij in de Universiteitskliniek te Leiden (nu LUMC). Daarna was hij 2 jaar research fellow in de studiegroep Medische Gerontologie te Leiden o.l.v. prof dr W. Hijmans, internist- gerontoloog, waar hij onderzoek deed naar het immuunsysteem bij veroudering. In deze periode volgde hij ook een training op de afdeling 'geriatric services' te Cambridge GB. Van 1984 tot 1994 was hij verbonden aan de afdeling interne geneeskunde van de Universiteit Leiden, hij richtte er in 1983 de eerste universitaire polikliniek geriatrie op.

In 1989 verscheen zijn proefschrift getiteld: 'The immune system in human ageing', promotores prof dr W. Hijmans en prof dr D.L. Knook. In 1986 was hij mede-initiator van de bekende '85-plus studie' in Leiden, een studie die anno 2016 nog steeds doorloopt. In dezelfde tijd (vanaf 1984) is hij co-editor van het tijdschrift 'Aging, Immunity and Infectious Disase'. Van 1994 tot 2001 was hij bijzonder hoogleraar klinische geriatrie aan de VU te Amsterdam. Inmiddels was hij geregistreerd als klinisch geriater. In diezelfde tijd (1997-2002) was hij als opleider en afdelingshoofd verbonden aan het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en geriater in het Streekziekenhuis Hilversum. Later was hij nog opleider in het Amphia Ziekenhuis in Breda.  

Ligthart maakte bijna vanaf het begin deel uit van de Werkgroep Klinische Geriatrie van de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie (NVG). Nadat de verpleeghuisartsen zich afscheidden van de NVG ging deze verder met twee secties (klinische geriatrie en sociale geriatrie). Ligthart maakte deel uit van de Sectie Klinische Geriatrie en hield hij zich in eerste instantie bezig met de PR. Van 1999-2003 was hij voorzitter van de NVKG.

Vanaf 2008 werkte hij in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden en in  het Langeland ziekenhuis te Zoetermeer, waar hij afdelingen geriatrie opzette.

Door ziekte kwam in 2011 helaas een eind aan zijn veelzijdige carrière. In 2015 werd hij ere-lid van de NVKG.

2000: René Jansen

CV Volgt 

2002 Jos van Campen 

J.P.C.M. van Campen ( DenHaag, 1960) studeerde geneeskunde in Nijmegen, hij haalde er zijn artsexamen in 1988. Hij  werd opgeleid tot geriater in het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam en  het UMC Utrecht. Sinds zijn registratie als geriater in 1998 werkt hij in het Slotervaartziekenhuis, thans MC Slotervaart.  Van 2000 tot 2014 was hij daar waarnemend opleider. Van 2000 tot 2008 en van 2010 tot heden is hij er medisch manager van de afdeling geriatrie.  Sinds 2004 is er door hem in het MC Slotervaart een geheugen polikliniek voor oudere migranten ontwikkeld met specifieke screeningsinstrumenten voor deze doelgroep.   Van 2001 tot 2003 was hij lid van het bestuur van de NKVG, onder meer als voorzitter ad interim. Deze periode was spannend omdat er gesprekken met de NIV werden gevoerd om de mogelijkheden tot verregaande samenwerking te onderzoeken.  

2003: Huub Maas

CV Volgt 

2006 Paul Dautzenberg

Dr. P.L.J. Dautzenberg (Tegelen, nu gemeente Venlo, 1958) studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen van 1978-1985. Hij werd in 1991 geriater na een opleiding in het  Sint Maartens  Gasthuis in Venlo en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Hij promoveerde in  1995 in Utrecht bij prof. Dr S.A. Duursma met het proefschrift ‘Resuscitation decisions in geriatrics’. Vanaf 1 juli 1991 is hij werkzaam op de afdeling geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, waar hij van 1996-2011 opleider was voor de geriatrie. Hij heeft diverse innovaties opgezet, waaronder in 2002 de eerste valpolikliniek in Nederland.

Van 2005-2006 was hij vice-voorzitter van de NVKG en van 2006-2009 voorzitter van de NVKG.  Paul is er trots op dat tijdens zijn bestuursperiode de NVKG als een zelfstandige wetenschappelijke vereniging is blijven bestaan en een sterke ontwikkeling doormaakte op gebied van de kwaliteit en positionering. Ook werd de werkwijze van de geriaters middels het Comprehensive Geriatric Assesment  goed omschreven en als zodanig door de zorgverzekeraars erkend en vergoed. Hij was na zijn bestuursperiode o.a. voorzitter van de Richtlijn ‘Delier volwassenen en ouderen’ (2013), mede auteur en redactie van ‘Protocollaire Ouderenzorg NHG (2015) en initiatiefnemer om de herkenning van ouderenmishandeling binnen het algemeen ziekenhuis te verbeteren (2016).

2009: Judith Wilmer

J.A.M. Wilmer (Delft, 1964) studeerde van 1982 tot 1990 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden met o.a. een keuze co-schap bij geriater J.A. de Fockert in Haarlem. Na de opleiding tot tropenarts werkte zij van 1994-1998 als tropenarts en medical superintendent in Gutu Mission Hospital in Zimbabwe. Tijdens de opleiding tot tropenarts is zij aangenomen voor de opleiding tot klinisch geriater, die zij van 1998 tot 2003  deed in Rijnstate, Arnhem en Wolfheze. Haar opleiders in Rijnstate waren Elly Bruijns, Marja Jellesma en Gertie Goluke.  In 2003 begon zij als tweede klinisch geriater naast Geert van der Aa in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven en werd daar later specialist manager van de RVE Geriatrie en medisch specialist Kwaliteit en Veiligheid.  Tijdens haar opleiding tot klinisch geriater werd zij lid van het bestuur van VAKG en voorzitter van 2002-2003. Vanaf 2005 werd zij lid van het NVKG-bestuur, portefeuille PR, en van 2009 tot 2012 was zij voorzitter van de NVKG.  Tijdens  haar bestuurs- en voorzittersjaren startte  de organisatie van een jaarlijkse LOAG dag door de aiossen  en verdubbelde het aantal opleidingsplaatsen bijna. De VAKG veranderde in de jNVKG en werd onderdeel van de NVKG.

Er werd gekozen voor een  nieuwe huisstijl  en Hannie van Leeuwen werd ambassadeur van de NVKG.  De kwaliteitscyclus met focus op het CGA werd de kern van het kwaliteitsbeleid binnen de vereniging.  Judith was mede-auteur van het KNMG rapport “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” . Zij was mede-initiatiefnemer en lid van de expertcommissie Keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis. Daarnaast waren mijlpalen de start van het VMS programma Kwetsbare Ouderen en het EUGMS congres 2014 Rotterdam. 

2012 Peter Jue

P. Jue ( 1971) voltooide zijn studie geneeskunde in 1999 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werd opgeleid tot klinisch geriater in het Medisch Centrum Leeuwarden. Van 2006 tot 2010 werkte hij als klinisch geriater in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Hierna startte hij als pionier in het Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp, waar hij een nieuwe afdeling klinische geriatrie opzette. In 2011 richtte hij een bedrijf naam op dat ziekenhuizen adviseert en ondersteunt in strategische keuzes, beleid en implementatie m.b.t. kwetsbare ouderen. In 2015 behaalde hij het diploma Master of Health Business Administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Hij was van 2011 tot 2012 vice voorzitter van het bestuur van de NVKG en van 2012 tot 2015 voorzitter. In die periode zette hij zich met succes in voor de snelle uitbreiding van het aantal ziekenhuizen met de functie klinische geriatrie. Verder werd in deze tijd de lijn van verdere professionalisering van de vereniging voortgezet. Als bestuurslid was hij mede-auteur van het KNMG- rapport “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” en was hij mede-initiatiefnemer en lid van de expertcommissie Keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis.

Peter is er trots op dat klinisch geriaters en de NVKG in het afgelopen decennium één van de hoofdrolspelers zijn geworden in de zorg voor kwetsbare ouderen

2015 Hanna Willems

Dr. H.C. Willems (Alkmaar, 1976)  studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Geneeskunde en behaalde cum laude haar coschappen. Daarnaast behaalde zij aan de Erasmusuniversiteit een bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg. Zij werd opgeleid tot geriater plaats en werkte als klinisch geriater in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar zij in 2014 promoveerde op het onderwerp wervelfracturen in de geriatrie bij prof dr W. Lems van het VUMC. Na haar promotie startte ze als geriater in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij heeft naast haar klinische werkzaamheden veel bestuurlijk werk gedaan, aanvankelijk in de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam en tijdens de opleiding tot klinisch geriater binnen de Vereniging voor Arts-assistenten Klinische Geriatrie (VAKG) en later jNVKG, maar ook bij de KNMG sectie Amsterdam. Zij was van 2015 tot 2019 voorzitter van de NVKG. 

2019 Arend Arends

A.J. Arends (Delft, 1974) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij is opgeleid tot klinisch geriater in het Erasmus MC. In 2007 startte hij als klinisch geriater in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Hij nam het initiatief tot het opzetten en door ontwikkelen van geriatrie in de ziekenhuizen in Rijnmond Zuid: SpijkenisseMC, Maasstadziekenhuis, Ikaziaziekenhuis en Van Weel-Bethesdaziekenhuis. Bij de sluiting van het Havenziekenhuis was hij verantwoordelijk voor de overplaatsing van de gehele geriatrie naar het Maasstadziekenhuis. Hij is één van de initiatiefnemers van de Havenpolikliniek, een netwerkorganisatie tussen eerste en tweede lijn. Naast de klinische werkzaamheden, heeft hij diverse managementfuncties bekleed. Hij is medisch manager van de geriatrie, voorzitter van de Beleidsadviescommissie van het Havenziekenhuis en voorzitter van het Medisch Beraad van de Havenpolikliniek.
Voor de NVKG is hij sinds 2007 betrokken bij het kwaliteitsbeleid. Van 2013-2019 was hij medisch specialist- beleidsmedewerker kwaliteit en van 2015-2019 secretaris kwaliteit in het bestuur. Dat is een krachtige motor geweest om het kwaliteitsbeleid op te zetten. Binnen de Federatie MS, was hij voorzitter van de Adviescommissie Richtlijnen en daarna van de Adviescommissie Centraal Budget. Vanaf 2019 is hij voorzitter van de NVKG.

Algemene informatie over geschiedenis van de geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG)

De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in Nederland te stimuleren en te bevorderen. De NVMG wil een platform zijn voor zowel professionele (academische) medisch-historici als voor amateurs/liefhebbers. Het gaat niet alleen om geschiedenis van en voor dokters, maar evengoed om geschiedenis van de gezondheidszorg en de geschiedenis van alle andere beroepsgroepen die in deze sector werkzaam zijn. Nadere informatie via www.nvmg.nl.

Domus Overleg Medische Geschiedenis

Vanaf begin 2012 participeert het Nederlands Huisartsen Genootschap, namens de huisartsgeneeskunde, in het Domus Overleg Medische Geschiedenis.
Een uitleg over het Domus Overleg en de jaarlijkse Domusdag Medische Geschiedenis is te vinden op www.historiamedicinae.nl.

Stichting Historia Medicinae

De Stichting Historia Medicinae wil het vakgebied medische geschiedenis in Nederland versterken. Via de website kunt u zich informeren over de doelstelling en de activiteiten van de Stichting. Tevens kunt u lezen wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen en op welke wijze u de Stichting kunt steunen.
Nadere informatie via www.historiamedicinae.nl

Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland

Het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland wil een ontmoetingsplaats én werkplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. Het bevat de grootste buiten-universitaire verzameling boeken welke als bron kunnen dienen voor de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg, in het bijzonder in Nederland. Naast de mogelijkheid om de bibliotheek te raadplegen is er accommodatie en zijn er faciliteiten voor onderzoek en bijeenkomsten. Het Trefpunt is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting

Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME).

Adres: Foksdiep 4, 8321 MK Urk

Nadere informatie via www.tmgn.nl