Wetenschapsagenda

In 2015 heeft de NVKG de NVKG-wetenschapsagenda 2015 gepresenteerd. Deze agenda is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - sectie ouderengeneeskunde, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Uit een selectie van 251 onderwerpen is een top 10 samengesteld van de meest nijpende kennishiaten, waarvoor dringend onderzoek nodig wordt geacht. 

Onder lopend onderzoek vindt u informatie over de onderzoeksvragen uit de NVKG-Wetenschapsagenda 2015 waarvoor gesubsidieerd onderzoek gestart in het kader van zorgevaluatie. Bij zorgevaluatie wordt bestaande diagnostiek en behandeling op effectiviteit onderzocht, zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken.

In 2022 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire Kennisagenda Ouderen in het ziekenhuis onder leiding van prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater namens de NVKG. Verwacht wordt dat deze in de zomer van 2023 wordt gepubliceerd. De ontwikkeling van deze Kennisagenda wordt ondersteund door het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) en wordt gefinancierd vanuit de SKMS-gelden.

De uitvoering van de wetenschapsagenda wordt gecoördineerd, ondersteund en gestimuleerd door de Commissie Wetenschap van de NVKG in samenwerking met de onderzoekers uit het Onderzoeksnetwerk ouderengeneeskunde NVKG NIV.