PROMs/Samen Beslissen

Klik hier voor het standpunt van de NVKG m.b.t. 'Samen Beslissen met ouderen met een
kwetsbare gezondheid'(2023)
De NVKG heeft het standpunt ‘Samen beslissen met ouderen met een kwetsbare gezondheid’
opgesteld. Dit standpunt is onderdeel van Kwaliteitsbeleid 3.0.

Klik hier voor het adviesrapport Landelijke Implementatie van de PROMs in de geriatrie
/ouderengeneeskunde (2020)
In dit rapport leest u hoe de digitalisering van TOPICs-SF als PROM voor ouderen met een 
kwetsbare gezondheid tot stand is gekomen, de koppeling aan het EPD en de pilot hiermee op 
afdelingen Geriatrie in 9 ziekenhuizen. Daarnaast leest u hoe in 5 van deze 9 ziekenhuizen de 
PROM is gekoppeld aan het project Samen Beslissen met Vilans. Het rapport gaat in op bevorderende
en belemmerende factoren tijdens de implementatie van de digitale PROM en Samen Beslissen.

Klik hier voor de Toolbox Samen beslissen met de PROM TOPICs-SF in de Geriatrie
De toolbox bevat een stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden om de afdelingen Geriatrie te helpen bij het implementeren van een werkwijze voor samen beslissen met ouderen met hulp van een korte vragenlijst, de TOPICS-SF. 
Ouderen voelen zich door ‘samen beslissen’ zekerder over de keuzes die zij maken, zijn gemotiveerder om de behandeling vol te houden en kiezen minder vaak voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten. De TOPICS-SF is een vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en daardoor de gezondheidssituatie van ouderen.

Klik hier voor de TOPIC-SF vragenlijsten
Het meten van de PROM, Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, zal een plaats gaan innemen in de toekomstige kwaliteitsmeting bij de geriatrie. Juist in de geriatrische zorg is van belang wat de patiënt zelf belangrijk vindt als uitkomstmaat. De TOPIC-SF (een vragenlijst, zie link) is gekozen als de PROMs in de geriatrie en wordt aanbevolen te gaan gebruiken in het dagelijks gebruik. Het implementeren ervan is tot op heden een niet gemakkelijk proces, wat in het meest recente rapport n.a.v de tweede pilot wordt uitgelegd. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan hoe het proces te doorlopen. We zijn van mening dat de implementatie in de komende jaren zal verbeteren, omdat meerdere partijen (o.a. het ziekenhuis) het belang ervan zullen gaan inzien. Het meten van de PROMS wordt nu verder uitgerold in pilot in andere settings, zoals in het zorgpad van de heupfractuur (DHFA) en het meten in de keten.

Dit project, inclusief de vragenlijsten, werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), in co-financiering met TOPICS-MDS en Mediquest. 

Klik hier voor het Adviesrapport PROMs in de geriatrie (2016)
In dit rapport leest u hoe de keuze voor TOPICs-SF als PROM voor kwetsbare ouderen tot stand is
gekomen en de ervaringen met de eerste pilot op afdelingen Geriatrie in 3 ziekenhuizen.

DHFA PROMS in de keten
In november 2022 is een adviesrapport door de ‘werkgroep DHFA Proms in de keten’ onder voorzitterschap van Arend Arends uitgebracht over hoe haalbaar en uitvoerbaar de landelijke implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten aan de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur is. Namens de NVKG heeft Marleen Harkes daarin geparticipeerd. Verder was er participatie vanuit de chirurgen, orthopeden, internisten, fysiotherapeuten en een patiëntvertegenwoordiger.

Aanleiding was enerzijds de wens vanuit het veld om uitkomsten van zorg, die door de patiënt zijn gerapporteerd te kunnen vergelijken. Anderzijds was er de wens vanuit de politiek om onder andere voor de aandoening heupfractuur een PROM te ontwikkelen.

Klik hier voor het betreffende rapport en klik hier voor een direct link naar het dashbord.

Het doel van het project was om binnen drie jaar te bepalen hoe haalbaar en uitvoerbaar de landelijke implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten aan de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur is. De resultaten van het project zijn beschreven in een adviesrapport. Er is een enquête gehouden onder behandelaren om te onderzoeken welke PROM en welke uitkomsten maten het meest geschikt leken. Daarin kwam het advies naar voren de TOPICS-SF te gebruiken, die gevalideerd is voor ouderen. Er is gestart met een pilot, waarvoor tevoren een aantal SMART doelstellingen zijn geformuleerd. De PROM is ingebouwd in de DHFA en in 7 ziekenhuizen uitgevoerd. Om verschillende redenen, belangrijkste is de interferentie met de Corona-crisis is de pilot niet geslaagd. Anderzijds kan ook niet gesteld worden dat de pilot mislukt is. Een landelijke implementatie van een PROM in de heupfractuurzorg wordt daarom vooralsnog niet geadviseerd. Om dit vraagstuk verder te onderzoeken adviseren we een volgend, breder opgezet PROM-project bij heupfractuur patiënten, waarbij geleerd kan worden van de ervaringen uit het huidige project. Hiervoor zijn heldere aanbevelingen geformuleerd.