PROMs

Klik hier voor het adviesrapport Landelijke Implementatie van de PROMs in 
de geriatrie/ouderengeneeskunde
In dit rapport leest u hoe de digitalisering van TOPICs-SF als PROM voor kwetsbare ouderen tot stand
is gekomen, de koppeling aan het EPD en de pilot hiermee op afdelingen Geriatrie in 9 ziekenhuizen.
Daarnaast leest u hoe in 5 van deze 9 ziekenhuizen de PROM is gekoppeld aan het project Samen 
Beslissen met Vilans. Het rapport gaat in op bevorderende en belemmerende factoren tijdens de
implementatie van de digitale PROM en Samen Beslissen.

Klik hier voor de Toolbox Samen beslissen met de PROM TOPICs-SF in de Geriatrie
De toolbox bevat een stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden om de afdelingen Geriatrie te helpen bij het implementeren van een werkwijze voor samen beslissen met ouderen met hulp van een korte vragenlijst, de TOPICS-SF. 
Ouderen voelen zich door ‘samen beslissen’ zekerder over de keuzes die zij maken, zijn gemotiveerder om de behandeling vol te houden en kiezen minder vaak voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten. De TOPICS-SF is een vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en daardoor de gezondheidssituatie van ouderen.

Klik hier voor de TOPIC-SF vragenlijsten
Het meten van de PROM, Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, zal een plaats gaan innemen in de toekomstige kwaliteitsmeting bij de geriatrie. Juist in de geriatrische zorg is van belang wat de patiënt zelf belangrijk vindt als uitkomstmaat. De TOPIC-SF (een vragenlijst, zie link) is gekozen als de PROMs in de geriatrie en wordt aanbevolen te gaan gebruiken in het dagelijks gebruik. Het implementeren ervan is tot op heden een niet gemakkelijk proces, wat in het meest recente rapport n.a.v de tweede pilot wordt uitgelegd. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan hoe het proces te doorlopen. We zijn van mening dat de implementatie in de komende jaren zal verbeteren, omdat meerdere partijen (o.a. het ziekenhuis) het belang ervan zullen gaan inzien. Het meten van de PROMS wordt nu verder uitgerold in pilot in andere settings, zoals in het zorgpad van de heupfractuur (DHFA) en het meten in de keten.

Dit project, inclusief de vragenlijsten, werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), in co-financiering met TOPICS-MDS en Mediquest. 

Klik hier voor het Adviesrapport PROMs in de geriatrie (2016)
In dit rapport leest u hoe de keuze voor TOPICs-SF als PROM voor kwetsbare ouderen tot stand is
gekomen en de ervaringen met de eerste pilot op afdelingen Geriatrie in 3 ziekenhuizen