Disclaimer

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Toegang tot en gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG, hierna 'de NVKG-site') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de NVKG-site betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de NVKG-site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. De NVKG kan derhalve niet ingaan op telefonische, schriftelijke of per e-mail gestelde vragen over (individuele) geriatrische problemen of andere vragen van medische aard. Vragen over een individuele situatie dienen gericht te worden tot de desbetreffende huisarts of behandelend geriater.

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de NVKG-site de uiterste zorg wordt besteed, kan de NVKG niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie volledig en actueel zijn. De informatie kan derhalve op ieder willekeurig moment worden aangepast. De NVKG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de NVKG-site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de NVKG-site.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op de NVKG-site te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software logo’s en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de NVKG info@nvkg.nl.
Een uitzondering geldt voor de patiëntenfolders op de NVKG-site. De patiëntenfolders zijn bedoeld om te raadplegen, te downloaden, te printen en te verspreiden. Hiervoor hebt u derhalve geen toestemming van de NVKG nodig.

Koppeling naar websites van derden
De NVKG draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de NVKG-site, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NVKG aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVKG is framing en het maken van een hyperlink naar de NVKG-site niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de NVKG verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NVKG aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De NVKG behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NVKG-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NVKG-site van kracht zijn.