Bewindstelling

Onder bewindstelling, curatele, mentorschap, volmacht.  

Mensen die in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn kunnen zelf hun zaken regelen. Wanneer dit niet meer lukt, is het belangrijk dat iemand helpt of het overneemt.

Wat is een volmacht?

Bij een volmacht geeft de patiënt zelf iemand anders toestemming om zijn (financiële) zaken te regelen op het moment dat hij/zij dit zelf niet meer kan. Dit hoeft niet via de rechter, maar kan via de notaris geregeld worden. Een volmacht mag pas gebruikt worden als de patiënt niet meer in staat is zelf zijn zaken te regelen. Het nadeel is dat er geen controle is of het geld goed beheerd wordt.

Wat is een onder bewindstelling?

Sommige mensen zijn niet in staat om voor zichzelf te zorgen en goed met hun geld om te gaan. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken of dat mensen in de financiële problemen komen kan door de kantonrechter iemand worden aangesteld die de belangen van degene behartigt. Dit is meestal familie, maar het kan ook een onafhankelijke stichting zijn. 30% van de mensen die een onder bewindstelling krijgt is dementerend. Voordeel is dat er jaarlijks wordt gecontroleerd of het geld goed beheerd wordt en voor grote bedragen is toestemming nodig van de rechter. Onder bewindstelling kan in combinatie met mentorschap.

Wat is mentorschap?

Een mentor neemt beslissingen over de zaken als verzorging, behandeling en begeleiding. Mentorschap wordt aangevraagd via de kantonrechter. De financiële beslissingen mag iemand nog wel zelf nemen. Mentorschap kan in combinatie met bewindstelling.

Wat is onder curatele stelling?
Dit is de zwaarste maatregel en is bedoeld voor mensen die hun hele handelen niet meer kunnen overzien. Naast financiële beslissingen mogen deze mensen vrijwel niets meer zelfstandig beslissen. Dit is een ingrijpende maatregel.

Wie vraagt een curatele, bewindvoering en mentorschap aan?
De aanvraag kan worden ingediend door de persoon zelf of door familie tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten). Er is geen toestemming nodig van de persoon in kwestie. Er zijn kosten aan verbonden.

Websites

Op www.rechtspraak.nl zijn aanvraagformulieren te downloaden.

Op www.rijksoverheid.nl is de procedure te vinden onder onderwerpen à curatele, bewind en mentorschap.

Rol van de geriater

De geriater heeft veel ervaring met patiënten die wilsonbekwaam zijn bijvoorbeeld door dementie. De geriater kan advies geven of er een maatregel nodig is en welke het meest geschikt is.