Valkliniek

Valkliniek

Op een valkliniek worden patiënten ontvangen die minimaal meer dan 2x in de afgelopen 6 maanden zijn gevallen. Patiënten worden in een dagdeel onderzocht door een gespecialiseerd geriatrie fysiotherapeut, een gespecialiseerd verpleegkundige en een geriater of geriater in opleiding. Van te voren krijgt een patiënt een vragenlijst over vallen in te vullen. De fysiotherapeut doet looptesten en beoordeelt het schoeisel. De verpleegkundige evalueert hoe de thuissituatie is en of er aanpassingen nodig zijn. Ook evalueert ze of er geheugenklachten of stemmingsproblemen zijn. Tot slot kijkt ze of er zorg noodzakelijk is. De klinisch geriater beoordeelt de medische factoren die invloed op mobiliteit kunnen hebben zoals o.a.osteoporose, bloedrukwisselingen, hatfalen, duizeligheid, voetproblemen, pijnklachten, medicijnen, spierkracht en parkinsonklachten. Er wordt bloedonderzoek verricht en een hartfilm en vaak volgt ook een hart-long foto. Na de onderzoeken volgt een eindgesprek waar alle factoren en oplossingen worden besproken.

Huishoudelijk Reglement Database Landelijk Netwerk Valklinieken Klinische Geriatrie

Voorzitter van het Netwerk Valklinieken: Dr. Nathalie van der Velde, e-mailadres: n.vandervelde@amc.uva.nl

Uitgangspunten:

  • De landelijke valdatabase is een initiatief dat is opgezet vanuit het Landelijk Netwerk Valklinieken Klinische Geriatrie en wordt mogelijk gemaakt door het Kennisnetwerk Valpreventie Senioren.
  • Het doel van de landelijke database is om de gegevens vanuit verschillende valklinieken systematisch te coördineren en samen te brengen, zodat:
    • er een groot landelijk cohort komt de (anonieme) gegevens van patiënten vanuit de verschillende centra geïnventariseerd en vergeleken kunnen worden 
    • de gebruikte instrumenten (CTI en risicoprofiel) gevalideerd en vereenvoudigd kunnen worden, om de toepassing in de praktijk te stimuleren en te implementeren
    • de data toegankelijk worden voor verder onderzoek naar vallen bij ouderen
    • inzicht verkregen kan worden in de effecten van de interventie gegeven op valklinieken ter preventie van recidief vallen, zowel op de korte (3 maanden) als lange termijn (12 tot 18 maanden)

Huishoudelijk reglement:

1. De data van in de database wordt beheerd door een datacommissie. De commissie is als volgt samengesteld:

- vertegenwoordiger vanuit het Kennisnetwerk valpreventie.

- vertegenwoordiger namens de valklinieken van perifere ziekenhuizen.

- vertegenwoordiger namens de valklinieken van academische ziekenhuizen.

- voorzitter van het landelijk netwerk van valklinieken.

- coördinator database

Indien iemand de commissie verlaat wordt hij/zij opgevolgd door iemand van dezelfde "achterban". De commissie kan eventueel adviesleden inschakelen. 

2. De datacommissie komt drie maal per jaar bijeen. Verzoeken om datagebruik en -analyses kunnen tussendoor per telefoon of e-mail worden behandeld.

3. De deelnemende klinieken verlenen toestemming aan de commissie om na toetsing van de aanvraag data te verstrekken van de valdatabase aan de aanvragende deelnemer.

4. Indien een kliniek data aanlevert voor de landelijke database van valpoliklinieken (deelnemers) heeft de kliniek te allen tijde recht om analyses te laten uitvoeren op de eigen data. De kliniek wordt verzocht de datacommissie hierover te informeren (maar hoeft geen toestemming te vragen).

5.a Indien iemand van buiten de deelnemende klinieken over data wil beschikken, kan dat alleen indien er een deelnemende kliniek van de database bij de onderzoeksaanvraag betrokken is, die de aanvraag indient.

b Bij een wetenschappelijk artikel dat uit deze onderzoeksvraag voortkomt, dient tenminste een co-auteur van de deelnemende klinieken bij de publicatie betrokken te zijn. 

6. Om een aanvraag te doen dient hiervoor het aanvraagformulier te worden ingevuld. Dit aanvraag formulier wordt ter behandeling verzonden naar de coördinator van de database, mevrouw M. Emmelot, email: M.H.EmmelotVonk@umcutrecht.nl

7. De aanvraag wordt door de commissie database getoetst aan de hand van de volgende criteria: vraagstelling, deelnemers, analyseplan, haalbaarheid, publicatiedoeleinden.

8. Na goedkeuring van een aanvraag door de datacommissie worden alle deelnemende klinieken op de hoogte gebracht van de aanvraag/toekenning per mail, in principe alleen ter kennisgeving. Binnen een termijn van 4 weken kunnen de klinieken reageren met suggesties, op- of aanmerkingen, of eventueel verzoek om te participeren in artikel / onderzoek.

9. De uit de database ter beschikking gestelde gegevens mogen alleen voor de beschreven vraagstelling worden gebruikt. Indien wordt overwogen om met dezelfde gegevens een andere vraagstelling te beantwoorden, moet dit eerst weer door de database-commissie worden goedgekeurd.

10. De datacommissie loopt alle goedgekeurde aanvragen langs om de voortgang te beoordelen. Indien blijkt dat het voorgenomen tijdpad niet is gehaald, wordt door de database-commissie contact opgenomen om eventueel de afspraak bij te stellen. Mogelijk wordt daarbij om een herziend voorstel gevraagd.

11. De datacommissie heeft een sturende taak en adviserende functie in de samenstelling van mede-auteurschap. Dit ter bescherming van de belangen en ter bevordering van de samenwerking van zowel de aanvragende kliniek als ook van de deelnemende klinieken aan de database.

12. Voortgangs- en eindrapportage van elke aanvraag vindt plaats binnen de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Valpreventie, bij voorkeur middels een presentatie.

13. Wanneer de gegevens uit de database openbaar gemaakt worden (publicatie of presentatie) is de volgende bronvermelding verplicht: "Deze heeft tot stand kunnen komen met behulp van de gegevens van de samenwerkende valklinieken van de afdelingen geriatrie van het VUmc Amsterdam, AMC Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, UMC Utrecht, UMC St. Radboud Nijmegen, Slingeland ziekenhuis Doetinchem, TweeSteden ziekenhuis Tilburg, Elkerliek ziekenhuis Helmond, Ter Gooi ziekenhuizen, locaties Blaricum en Hilversum, Ziekenhuisgroep Twente Almelo, Medisch Centrum Leeuwarden en met financiële ondersteuning van het kennisnetwerk valpreventie." + namen van coördinatoren De deelnemende klinieken hoeven niet als co-auteur gemeld te worden.

14. Systematische fouten in de database die ontdekt worden, dienen teruggekoppeld te worden.