Interview Dagmar Koenjer-Oude Lansink

12,5 jaar jubileum jNVKG - door de ogen van oud-voorzitter Dagmar Koenjer – Oude Lansink

foto dagmar.jpg

 

 

De nieuwjaarskaart van het VAKG bestuur van 2009-2010, met in het midden op de onderste rij Dagmar.

 

 

Persoonlijk
Dagmar was voorzitter van de VAKG – Vereniging voor Arts-assistenten Klinische Geriatrie – vanaf november 2008 tot december 2010. Zij begeleidde de overgang van de VAKG naar de junior NVKG, die op 11 augustus 2010 officieel voltooid was. Dagmar is opgeleid tot klinisch geriater in Cluster Midden, waar zij werkzaam was in Den Bosch en Utrecht. Zij is nu 11 jaar geriater, waarvan zij de laatste 9 jaar met veel plezier in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem werkt. Als moeder van 3 kinderen prutst zij buiten haar werk graag in de moestuin, kokkerelt en schildert.

Overgang van VAKG naar jNVKG
Als algemeen bestuurslid nam Dagmar namens de VAKG zitting in de ledenvereniging van de LVAG (voorloper van De Jonge Specialist). Zij leerde daar aios van andere specialismen kennen die bij hun wetenschappelijk vereniging aangesloten waren als junior afdeling. Zij merkte dat hun organisatiestructuur anders was en daarmee voordelen bood. De VAKG was toentertijd nog een aparte organisatie met eigen statuten. Langzaamaan ontstond het idee om de VAKG te integreren bij de moedervereniging NVKG. Toen Dagmar voorzitter was van de VAKG, ging zij te rade bij de grondleggers, te weten Paul Jansen, Frans van Schendel en Gertie Golüke om te horen hoe zij hier tegen over stonden. Zij drukten haar op het hart om niet de onafhankelijkheid van de aios verloren te laten gaan, omdat jonge medisch specialisten hun eigen verantwoordelijkheid moeten blijven nemen om de opleiding te verbeteren.

Deze zorgen speelden op dat moment ook in het VAKG-bestuur en onder de eigen achterban. Onder geen voorwaarde mocht de vrijheid in het geding komen. Er is kritisch gekeken naar de gezamenlijke statuten en hoe dit invloed zou hebben op de organisatie en welke voordelen dit zou bieden. Het bleek goed mogelijk om de zelfstandigheid te bewaren als junior afdeling van de NVKG. Dit werd noodzakelijk geacht om aios ook in de toekomst de gelegenheid te kunnen bieden om bestuurlijke ervaring op te doen. 
Terugkijkend op deze fusie is Dagmar van mening dat de autonomie goed behouden is gebleven. Daarnaast kon er vooral voordeel worden gehaald uit de samenwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn ondersteuning van het bureau waardoor contributie kon worden geïnd en het gezamenlijk ontwerpen van een logo ter promotie van zowel de NVKG als de jNVKG.

Belangrijke thema’s tijdens het voorzitterschap
Tijdens haar bestuursperiode was er veel aandacht voor het behouden van aios geriatrie binnen de opleiding. Er stapte opvallend veel aios klinische geriatrie over naar een andere beschouwend specialisme en het bestuur heeft getracht te achterhalen wat hier de oorzaak van was. Zo leek de interesse voor het specialisme klinische geriatrie alleen voort te komen uit een coschap en had nog niet iedereen een aantal maanden als anios gewerkt. Aan de hand van deze bevinding is besloten dat elke arts-assistent die solliciteert voor de opleiding, eerst gewerkt moet hebben als anios. Hiermee werd beoogd om aios aan te trekken die zich goed hadden kunnen oriënteren op de opleiding. Om de cohesie te bevorderen werden jonge klinische geriaters benaderd om als een buddy voor aios te fungeren, ook al tijdens de vooropleiding.   

Samenwerking met de klinisch geriaters
Niet alleen bij de overgang van de VAKG naar jNVKG kon het bestuur op steun rekenen van de klinisch geriaters, maar in het algemeen heeft Dagmar de samenwerking als zeer prettig ervaren. Zij nam, zoals al haar voorgangers, als voorzitter van de jNVKG deel in het bestuur van de NVKG. Daar deden de klinisch geriaters, zoals Judith Wilmer en Paul Dautzenberg, alle moeite om haar te begeleiden en te motiveren. Dit deden zij door haar te bevragen op onderwerpen waardoor zij gestimuleerd werd om na te denken wat dit voor de aios betekende. Zij probeerde niet in de valkuil te stappen om mee te draaien in het systeem, zonder daar kritisch over na te denken. Niet per se om alles te veranderen, maar wel om te bedenken of wat we doen logisch is en of het beter kan. Zij leerde van de klinisch geriaters om niets als vanzelfsprekend aan te nemen, maar kritisch te blijven op (bestuurlijke) processen.

Een unieke kans
Het voorzitterschap bood Dagmar de ultieme gelegenheid om in de keuken te mogen kijken van de ontwikkeling van het specialisme klinische geriatrie en de opleiding hiertoe. Tijdens de vergaderingen in het NVKG-bestuur, maar ook tijdens ledendagen waren er interessante discussies die inzicht boden in hoe dit proces verloopt. Nu zij daarop terugkijkt, kan zij dit nog meer in context plaatsen. Zij vindt het lastiger om aan te geven wat nu specifiek haar eigen rol is geweest, wel weet zij dat het voorzitterschap een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan haar eigen ontwikkeling tot klinisch geriater. Zij heeft geleerd om gebruik te maken van kritiek van anderen om een proces te verbeteren, dit is een vaardigheid waar zij nu nog veel baat bij heeft.

De opleiding anno 2022
De huidige opleiding biedt nog meer de kans dan vroeger om zelf je opleiding te maken en daarin als aios de regie te nemen. Dit ziet Dagmar als een logische ontwikkeling, aangezien je als aios tijdens je opleiding al volwassen en zelfstandig bent op persoonlijke vlak. Daar past een verantwoordelijke houding bij binnen je opleiding. Ervaring opdoen in een bestuur kan een mooie aanvulling hierop zijn.

De bestuurlijke rol van nu 
Na haar voorzitterschap bij de jNVKG is er geen bestuurlijke functie op landelijk niveau meer als vervolg gekomen. Dit komt mede door een combinatie van het persoonlijke en werkende leven, licht Dagmar toe. Wel zal een landelijke ambitie altijd blijven kriebelen. Momenteel kan zij haar kwaliteiten en ambities kwijt in management gerelateerde zaken in haar eigen ziekenhuis. Daar neemt zij het voortouw in een project ‘Beter ouder’, waar zij bezig is om de aandacht voor kwetsbare ouderen bij haar collega-specialisten te promoten.

Adviezen aan het huidige jNVKG-bestuur
Tot slot heeft Dagmar nog een goed advies aan het huidige jNVKG-bestuur. Dit advies bouwt voort op het advies dat zij eerder van Paul Jansen kreeg: trek samen op met de NVKG en zie daar ook het belang en de voordelen van, maar bewaar je onafhankelijkheid. Hou als doel dat je primair de aios vertegenwoordigt. Verbaas en verwonder je, bevraag anderen en wees kritisch.